Prof. PhDr. Lumír Ries, CSc.

„Príchodom na svet sa začína náš celoživotný rozhovor s ním, narodením získavame príležitosť na tento rozhovor. Celkom prvý máva podobu plaču, ohlasujúceho prítomnosť nového človiečika, ...“ Etela Farkašová

Až s vyše dvoj-mesačným odstupom sa dozvedáme, že náš veľký český učiteľ-pedagód, metodik, rusista a filozof, Prof. PhDr. Lumír Ries, CSc. od nás navždy odišiel. Bol to on, ktorý neúnavne zdôrazňoval na všetkých našich strenutiach rusistov dôležitosť filozofického myslenia, a preto chceme toto jeho posolstvo ďalej niesť do našich škôl, bilingválnych stredných aj vysokých vzdelávacích zariadení. Odišiel nielen neobyčajne vzdelaný, ale aj nekonečne dobrý človek.
Práce, ktoré nám zanechal ako Člověk a výchova (2008), ale hlavne Svět cizích jazyků/Svet cudzích jazykov dnes (2004) je československá publikácia o inovatívnych metódach
vo výučbe cudzích jazykov pre všetky typy škôl. Bol to práve on, ktorý bol neobyčajne naklonený kulturologickému smerovaniu. Jeho inšpiratívny a filozofujúci postoj nám odkrýval v procese výučby cudzí jazyk ako nástroj poznávania, konania, a zároveň sebareflexie a sebaprežívania, čo sú témy prevažne filozofické a nie vždy stoja v centre našej pozornosti. On nám dával do pozornosti alarmujúce javy súčasnosti, akými nepochybne sú aj dnes redukcia človeka, dehumanizácia edukácie a hlavne fakt, že sa z výučby a výchovy vytráca láska ako základ bytia. Volal po zmene pedagogického diskurzu a vzdelávacej tradície, ktorá je vlastná aj nám, v ktorej vstrede pozornosti stoja prevažne osnovy a učebnice. Sú preto dojímavé slová profesora Riesa, ktorý si zo srdca prial, aby sa láska vrátila do škôl a rodín.
Nikdy nechýbal nielen na bratislavských medzinárodných stretnutieach ale aj celoslovenských ružomberských stretnutiach, na ktorých boli jeho vystúpenia obohocajúcimi zážitkami a stretnutia s ním povznášajúcimi chvíľami, v ktorých sme sa nachvíľu mali možnosť zastaviť a zamyslieť. V tomto smere ho považujeme za filozofa.
Mrzí nás, že nás táto smutná správa zastihla vlastne nečakane a náhodou. V úvode sme citovali Etelu Farkašovú, aby sme upriamili našu pozornosť na začiatok, keď život prichádza a koniec, kedy niekto zo sveta odchádza, ako jedno kontinuum. Nemali by sme mlčať, ale pokračovať v rozhovore. Celú našu rusistickú spoločnosť považujeme a prežívame ako rodinu. Ak nebudeme držať spolu, nebude tak silná a pretrvávajúca napriek pôsobeniu času. Venujme tichú spomienku nášmu drahému priateľovi, pedagógovi-antropológovi-filozofovi, profesorovi Riesovi. Budeme sa snažiť pokračovať v jeho krásnom rozhovore a nikdy naňho nezabudneme.

S úctou a hlbokým zármutkom v mene celej slovenskej rusistickej obce.

Mgr. Paula Slodičáková Kelleová

L. Ries – E. Kollárová (eds.): Svět cizích jazyků / Svet cudzích jazykov dnes (Inovačné trendy v cudzojazyčnej výučbe), Bratislava, Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS 2004
RIES, Lumír. Pedagogická láska a prosociálnost. Pedagogická orientace: vědecký časopis České pedagogické společnosti. Brno: Česká pedagogická společnost 1967-, 2011, 21(3), 272-283. ISSN 1211-4669.
E. FARKAŠOVÁ: Etudy o bolesti a iné eseje, Bratislava, Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov 1998, 138 s., ISBN 80-88735-79-3

Mapa Slovenska

Navštevnosť stránky